کوپلین عنکبوتی

برای ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻮﭘﻠﻴﻨﮓ ﻓﻘﻂ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﻭ ﻗﻄﺮ ﻣﺤﻮﺭ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮد. اصولاً معيار انتخاب کوپلينگ­ها با توجه به ميزان توان، دور­کاري، نوع تجهيزات محرک و متحرک، ميزان ناميزاني­ها، شرايط محيطي و کاري، نوع صنعت و روش نصب و … مي­باشد که داراي پارامتر­هاي زيادي مي­باشد. بایستی ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻮﭘﻠﻴﻨﮓ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻧﻮﻉ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺤﺮﻙ (ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، موﺗﻮﺭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻗﻲ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻴﻠﻨﺪﺭ ﻭ … )
ﻧﻮﻉ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ (ﻓﺮﻡ ﭘﻤﭗ، ﺳﻨﮓﺷﻜﻦ، ﻣﺨﻠﻮﻁﻛﻦ ﻭ … )
ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﻧﺎﻣﻲ ( ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ )
ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺩﺭ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر
گشتاور ارتعاشی T (میزان نوسان گشتاور حول مقدار نامی )
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻭ ﺭﻭﺷﻦ­ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭ ﻧﻮﻉ ﻧﺎﻣﻴﺰﺍﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺤﺮﻙ ﻭ ﻣﺘﺤﺮﻙ (محوری، زاویه­ای، هر دو)
ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﺼﺐ ﻛﻮﭘﻠﻴﻨﮓ ﺭﻭﻱ ﻣﺤﻮﺭ (ﻣﺤﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﺤﻮﺭ، ﻣﺤﻮﺭ ﺑﻪ ﭼﺮﺥ ﻃﻴﺎﺭ، ﺍﻧﻄﺒﺎﻗﻲ ﻭ …)
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﺤﻮﺭ (قطر محورهای محرک و متحرک)
دمای کاری
محدوده ﺳﺮﻋﺖ ﺩﻭﺭﺍﻥ (ﻣﺤﺪﻭﺩﻩﻫﺎﻱﺣﺪﺍﻗﻞ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋت)
ﺿﺮﻳﺐ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ (ﺿﺮﻳﺒﻲﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺛﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﻓﻮﻕ ﺭﺍ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ)
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎﻱ ﻛﻮﭘﻠﻴﻨﮓ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻮﭘﻠﻴﻨﮓ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﻮﺩ. ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎﻱ ﻫﺮ ﻛﻮﭘﻠﻴﻨﮓ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍز:

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻗﻄﺮ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﻛﻮﭘﻠﻴنگ
ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﺼب
ﻧﺎﻣﻴﺰﺍﻧﻲ ﻣﺠﺎز
ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺠﺎز
ﺍﻧﻌﻄﺎﻑﭘﺬﻳﺮﻱ ﺟﺴم
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻛﺎﺭ ﺩﺭ محیط­هایﮔﺮﻡ ﺭﻭﻏﻨﻲ ﻭ ﺻﻠﺒﻴﺖ ﭘﻴﭽﺸﻲﻛﺎفی
با توجه به آنچه گفته شد ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻗﺪﻡ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏﻛﻮﭘﻠﻴﻨﮓ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻱ ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻭ ﻗﻄﺮ ﻣﺤﻮﺭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺳﭙﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻥ ﻛﻮﭘﻠﻴﻨﮓ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﺼﺐ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﺎﻣﻴﺰﺍﻧﻲ ﻣﺠﺎﺯ ﻭ ﺳﺮﻋﺖ ﻭ ﺩﻣﺎﻱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﺮﻭﺯ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷﻮﺩ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻣﺤﺮﻙ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺑﺎﺭ ﻛﻢ ﺑﺎﺷد معمولاً ﻧﻴﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﭘﺪﻳﺪﻩ تشدید نخواهد بود. ﺑﺮﺍﻱ سیستم­­هایی ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺣﺮﻛﺖ ﺁﺭﺍﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻱ معمولاً ﺑﺮﺍﺑﺮ 5/1 درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺩﺭ ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﻧﺎﻣﻲ ﺿﺮﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻮﭘﻠﻴﻨﮓ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓت. ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﻼﻙ ﻛﻠﻲ، ﻛﻮﭘﻠﻴﻨﮓﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴتی ﺳﻴﻜﻞ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 60 هرتز ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﻲ، ﻛﻮﭘﻠﻴﻨﮓ به گونه­ای ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺁن عمدتاً جذﺏ ﻭ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺤﻮﺭ ﺑﻌﺪﻱ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﻮﺩ. ﻧﺮﺥ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﺎﺕ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬﺏ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﺩﺭ ﻋﻀﻮ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑﭘﺬﻳﺮ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ. جنس­های ﻧﺮم­تر ﺍﺯ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬﺏ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭند.

ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻴﺰﺍﻧﻲ ﻣﺠﺎز، اولاً ﻛﻮﭘﻠﻴﻨﮓ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﻣﺤﻮﺭ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺎﻣﻴﺰﺍﻧﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﺪ ﻭ ثانیاً ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﻣﺤﻮﺭ ﻧﺎﻣﻴﺰﺍﻥ، ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺍﺭﺩ ننماید. ﻓﺮﻛﺎﻧسﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻳﻨﺮﺳﻲ ﻭ ﺻﻠﺒﻴﺖ ﺁﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺻﻠﺒﻴﺖ ﺁﻥ ﻛﺎﺭ ﺩﺷﻮﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻮﭘﻠﻴﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺻﻠﺒﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩ.

ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻮﭘﻠﻴﻨﮓ ﺍﺯ معادله 1- 1 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮد:

1- 1

Ts(N.M)=9550×(P(KW)/n(1/min))
در این فرمول P توان موتور بر حسب کیلو وات و n دور موتور می­باشد که پس از قرار دادن در رابطه فوق، Ts گشتاور موتور بر حسب نیوتن متر محاسبه شده و در ادامه از جداول، فاکتور دما (دمای محیط کار) و فرکانس تعداد استارت (تعداد دفعات روشن شدن در ساعت) St و Sz را خوانده و از معادله 1- 2 استفاده می­شود. با توجه به مقدار Total در جداول انتخاب کوپلینگ، کوپلینگ انتخاب می­شود.

1- 2

Total=Ts×St×Sz
ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻗﻄﺮ ﺷﻔﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺭﻧﺞ ﻛﻮﭘﻠﻴﻨﮓ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ‌ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﺋﻴد.

Torque Capcity

Bore Size

Type of Mounting

Permissiable misalignment

Maximum Speed Range

Material Flexibility

مطالب مرتبط