بلبرینگ 4 نقطه تماس

اين بلبرینگ ها داراي شياري در داخل رينگ دروني و بيروني خود هستند كه نسبت به يكديگر زاويه مشخصي را مي‌سازند. اين خاصيت آنها را براي تحمل بار محوري و شعاعي به صورت توأم مناسب مي‌‌سازد. برينگ‌‌هاي يك ردیف ساچمه تماس زاويه‌اي مي‌توانند بار محوري را فقط در يك جهت تحمل نمايند؛به همين دليل معمولاً با برينگ‌هاي تماس زاويه‌اي هم‌‌نوع خود به صورت توأم «دوتايي» (FACE TO FACE) (BACK TO BACK) به كار مي‌روند. زاويه تماس اين برينگ‌ها بين 15 درجه تا 75 درجه متغير است.

مطالب مرتبط