انواع ضربه‌گیر، لرزه گیر، ضربه‌گیر یکسر پیچ، ضربه گیر یکسر پیچ، یکسر مهره، ضربه گیر دو سر پیچ، ضربه‌گیر دو سر مهره، فلکسی بال، نرم، منعطف در ابعاد مختلف موجود است.

مطالب مرتبط