مواد افزودنی گریس ها:

مواد افزودنی که در تولید گریس ها به کار می روند نیز مانند روغن پایه و غلیظ کننده ها دارای انواع گوناگون هستند در جدول زیر جمع بندی نحوه تاثیر آنها در روانکاری ذکر شده است .
مواد افزودنی ، از خوردگی و سائیدگی جلوگیری و خاصیت چسبندگی گریس را بهبود می بخشند . همچنین از آسیب دیدگی سطوح متحرک در شرایط روانکاری مرزی (Boundary Lubrication) و اصطکاک در روانکاری مخلوط خشک و مایع (Mixed Friction) جلوگیری می نمایند .
بنابراین به طور کلی مواد افزودنی ، کیفیت ، دامنه کاربرد و کارآیی گریس را تحت تاثیر قرار می دهند .

مواد افزودنی

اثر

ضد جوش خوردن سردAnti
Seize 
و بهبود دهندهفشار پذیری(EP)

جلوگیری از بروز جوش سرد قطعات فلزی بهیکدیگر

ضد سایش

کاهش سایندگی سطوح فلزی متحرک

باز دارنده خوردگی

پیشگیری از خوردگی سطوح فلزی متحرک وثابت

بازدارنده از فرسودگیAging )
(Inhibitor

تأخیر در تجزیه ناشی از اکسید اسیون

کاهش دهنده اصطکاک

کاهش اصطکاک درمرحله روانکاری مرزی و روانکاریمخلوط

بهبود دهنده چسبندگی

بهبود خاصیت چسبندگی به سطوح فلزات

افزایش دهنده دمای کارکرد

افزایش محدوده دمای کارآئیگریس

انواع گریس های روانکار  :

اگرچه گریس های دارای تنوع زیادی هستند اما انواع اصلی آنها را با ذکر خصوصیات اساسی می توان در جدول زیر جمع بندی نمود .

جدول انواع گریس ها :

نوع صابون

نوع روغن پایه

محدوده دمای کارکرد

پایداری در برابر آب

توضیحات

صابون سدیم

روغن معدنی

20 – تا 100

غیر پایدار

با آب تشکیل امولسیون داده و در برخی شرایط بهصورت مایع تغییر حالت می دهد.

صابون لیتیم

روغن معدنی

30 – تا 120

پایداری تا دمای 90

گریس چند منظوره است و با آب امولسیون تشکیلمیدهد.

صابون کمپلکس لیتیم

روغن معدنی

30 – تا 140

پایدار

گریسی چند منظوره با خاصیت پایداری حرارتیبالا

صابون کلسیم

روغن معدنی

20 – تا 60

پایدار در آب سرد

خاصیت آب بندی و پایداری عالی در مقابل نفوذآب

صابون آلومینیم

روغن معدنی

20 – تا 70

پایدار

پایداری مناسب در مقابل آب دارد.

صابون کمپلکس سدیم

روغن معدنی

30 – تا 160

پایدار تا دمای 80

برای دمای بالا و فشار زیاد مناسب است.

صابون کمپلکس کلسیم

روغن معدنی

30 – تا 120

بسیار پایدار

با توجه به گرانروی روغن پایه ، به عنوان گریسچند منظوره در دمای ، فشار و سرعت بالا کاربرد دارد.

صابون کمپلکس باریم

روغن معدنی

20 – تا 120

بسیار پایدار

در مقابل بخار آب پایدار است با توجه به گر انرویروغن پایه ، به عنوان گریس چند منظوره در دما ، فشار و سرعت بالا کاربرد دارد.

پلی اوره

روغن معدنی

20 – تا 160

پایدار

در شرایط عملیاتی دما ، فشار و سرعت بالا پیشنهادمی شود.

صابون کمپلکس آلومینیوم

روغن معدنی

30- تا 140

پایدار

با توجه به گرانروی روغن پایه در دما ، فشار وسرعت بالا کاربرد دارد.

بنتونیت

روغن معدنی یا روغن های استری

20- تا 160

پایدار

گریس نیمه جامد وژله ای ، در دمای بالا و سرعتپایین کاربرد دارد.

صابون لیتیم

روغن استری

60- تا 120

پایدار

در دمای پایین . سرعت بالا کاربرد دارد.

صابون کلسیم

روغن استری

50- تا 160

گریس چند منظوره که برای کار در محدوده دمائیگسترده مناسب است.

صابون کمپلکس باریم

روغن استری

40- تا 120

پایدار

در مقابل بخار آب پایدار و برای کار در دمایپایین و سرعت بالا مناسب است.

صابون کمپلکس کلسیم

روغن استری

40- تا 120

پایدار

در مقابل بخار آب پایدار و برای کار در دمایپایین و سرعت بالا مناسب است.

صابون لیتیم

روغن سیلیکونی

40- تا 170

بسیار پایدار

به منظور کار در دمای پایین و بالا ، یا بار کم وسرعت کم تا متوسط مناسب است.

مطالب مرتبط