کوپلینگ و فولی

کوپلینگ وسیله ای برای محور کردن موتور و شفت پمپ می باشد کوپلینگ ها در حقیقت برای موتورهای سانتری فیوژ، پمپ های سانتری فیوژ ، پمپ کلوز (pomp close) که شفت و موتور به صورت کسری قرار دارد توسط کوپلینگ متصل می باشد.لازم به ذکر است که در صورت عدم کیفیت کوپلینگ انتخاب شده امکان صدمه به انکودر یا موتور نیز وجود دارد.هدف اولیه ی کوپلینگ ها این است که دو قطعه ی دوار را به هم متصل کنند و در عین حال که اجازه انحرافاتی را به آنها می دهند. با انتخاب، نصب و نگهداری دقیق کوپلینگ ها می توان صرفه جویی زیادی در هزینه نگهداری و زمان خروج از کارکرد به عمل آورد.

فولی

فولی یا پولی قطعه ای صنعتی می باشد که جهت انتقال قدرت و یا سرعت در مکانیزم های مکانیکی مورد استفاده می باشد
این قطعه صنعتی توسط تسمه این انتقال قدرت و سرعت را انجام می دهد فولی ها نسبت به کاری که انجام می دهند
فولی ها را می توان یک تسمه و 2 تسمه و 3 تسمه و حتی چند تسمه جهت اطمینان از انتقال سرعت و قدرت مورد نظر انتخاب کرد
مورد مصرف فولی و تسمه اکثرا در نیروهای کمتر و دور های بالا می باشد در دوره ای پایین و قدرت های بالا ترجیحا از دنده و زنجیر استفاده می گردد
در دور های بالا و قدرت های بالا که امکان استفاده از دنده و زنجیر وجود ندارد (به علت دور بالا) از فولی های چند تسمه که تعداد تسمه های زیادی را دارند استفاده می کنند

انواع کوپلینگ

مقالات کوپلینگ